Skip to main content

Leerlingentoegang secundair in het kader van het Corona-noodplan

Leerlingentoegang secundair in het kader van het Corona-noodplan

16 maart, 2020

Informatie en veelgestelde vragen voor LEERKRACHTEN

 

1. Tijdelijke leerlingentoegang op Het Archief voor Onderwijs: wat houdt dat in?

2. Hoe kan ik mijn leerlingen toegang verlenen tot het platform?

3. Hoe ga ik samen met mijn leerlingen aan de slag op Het Archief voor Onderwijs?

4. Waarom beperken we de toegang tot leerlingen secundair onderwijs?

5. Waarom is Het Archief voor Onderwijs een afgesloten platform?

6. Waarom moeten mijn leerlingen toestemming geven voor het delen van hun gegevens?

7. Waarom kan leerlingentoegang niet via Smartschool?

8. Waarom werd deze werkwijze voor leerlingentoegang gekozen?

 

 

 

1. Tijdelijke leerlingentoegang op Het Archief voor Onderwijs: wat houdt dat in?

Het Archief voor Onderwijs is een online beeldbank die lesgevers audiovisueel materiaal aanbiedt van landelijke en regionale omroepen en van diverse cultuur- en erfgoedinstellingen. De toegang tot het platform is gratis maar vereist wel een login en wachtwoord. Als leerkracht kan je op deze pagina eenvoudig zelf een account aanmaken met je lerarenkaart- of stamboeknummer.

In het kader van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus waardoor de lessen in Vlaamse scholen geschorst worden tot 3 april, neemt Het Archief voor Onderwijs van meemoo op uitdrukkelijke vraag van ministers Jambon en Weyts maatregelen ter ondersteuning van afstandsonderwijs. Met ingang van maandag 16 maart voorziet Het Archief voor Onderwijs tijdelijke toegang voor leerlingen van het secundair onderwijs die school lopen in door de Vlaamse Overheid officieel erkende of gesubsidieerde onderwijsinstellingen. Dit maakt het voor leerkrachten mogelijk om audiovisueel bronnenmateriaal via kijk- en luisteropdrachten te maken voor hun leerlingen. Deze uitzonderlijke toegang is slechts tijdelijk. Alle leerlingenaccounts zullen van het platform worden verwijderd van zodra de scholen de lessen mogen hervatten.

De accounts voor leerlingen moeten door een leerkracht worden aangevraagd. Hoe je dat doet lees je hieronder.

 

 

2. Hoe kan ik mijn leerlingen toegang verlenen tot het platform?

In drie stappen naar een account voor je leerlingen: 

 

STAP 1 - Bezorg ons een lijst van jouw leerlingen via vragen@onderwijs.hetarchief.be

We ontvangen de lijst in een csv- of excel-bestand. Je kan deze lijsten ook automatisch aanmaken voor alle leerlingen als een ASCII-file of wisa-bestand. Per leerling bevat de lijst in aparte kolommen de volgende gegevens: voornaam, naam, e-mailadres (bv. voornaam.naam(at)mail.be), naam school. Bevestig formeel in je e-mail dat elk adres in de lijst bij een leerling aan een erkende Vlaamse secundaire school hoort.

Als leerkracht/school ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van elke leerling. Hij of zij moet jou eerst expliciet de goedkeuring geven om zijn of haar voornaam, naam, e-mailadres en naam van de school met meemoo, Vlaams instituut voor het archief, te delen. Pas dan mag je de lijsten doorgeven aan ons en kunnen we de leerlingenaccounts aanmaken. 

 

STAP 2 - Wij maken de accounts aan voor leerlingen

We behandelen alle aanvragen zo snel mogelijk en naar best vermogen. 

 

STAP 3 - Wij brengen jou en je leerlingen op de hoogte van het account

Via e-mail krijg je een melding dat de accounts van je leerlingen aangemaakt zijn. Je laat hen best meteen weten dat zij ook een mail van Het Archief voor Onderwijs zullen ontvangen.Elke leerling krijgt een welkomstmail met de boodschap dat zijn of haar account op Het Archief voor Onderwijs werd aangemaakt. Ze ontvangen dit bericht op het e-mailadres dat in de lijst werd doorgegeven. Hierin leggen we ook uit hoe ze een wachtwoord instellen.Hebben je leerlingen niets ontvangen? Laat hen zeker in de spam- of reclamefolder van hun mailbox kijken. 

 

 

3. Hoe ga ik samen met mijn leerlingen aan de slag op Het Archief voor Onderwijs?

Aangezien voor de duur van de opschorting van de lessen op school de video- en audiofragmenten van Het Archief voor Onderwijs niet klassikaal kunnen getoond worden, geven wij leerkrachten secundair onderwijs de kans om voor hun leerlingen een tijdelijk account op onze online beeldbank aan te vragen.

Leerkrachten kunnen dan hyperlinks< naar video- en audiofragmenten of naar collecties op Het Archief voor Onderwijs in hun lesmateriaal ter beschikking stellen aan hun leerlingen. De filmpjes en geluidsfragmenten kunnen gebruikt worden ter illustratie of verdieping van dit lesmateriaal en kunnen online door de leerlingen bekeken en beluisterd worden. 

Eens je leerlingen hun account via de link in de welkomstmail hebben geactiveerd hebben ze toegang tot het platform. Na het ingeven van een geldige login en wachtwoord kunnen ze de door de leerkracht ter beschikking gestelde hyperlinks naar het materiaal aanklikken en bv. thuis raadplegen.

 

 

 

4. Waarom beperken we de toegang tot leerlingen secundair onderwijs?

In nauwe samenspraak met het Departement Onderwijs en onze partners hebben wij beslist om enkel toegang te voorzien voor leerlingen secundair onderwijs. Leerlingen lager onderwijs, hoger onderwijs, voortgezet onderwijs en deeltijds kunstonderwijs komen dus niet in aanmerking voor deze uitzonderingsmaatregel. 

Deze keuze werd gemaakt omwille van verschillende redenen:

  • Het Archief voor Onderwijs is op dit ogenblik nog niet voorzien op grootschalige toegang voor alle Vlaamse leerlingen. Wij willen de authenticatie en performantie van het platform kunnen blijven garanderen voor al onze gebruikers.
  • Ons huidige aanbod, functionaliteiten en toepasbare didactische werkvormen spitsen zich toe op het leerplichtonderwijs.
  • Leerlingen in het lager onderwijs mogen omwille van hun leeftijd zelf geen toestemming geven om een account aan te maken. Ze mogen ook zelf geen gebruiksvoorwaarden goedkeuren.

 

 

5. Waarom is Het Archief voor Onderwijs een afgesloten platform?

 

Het Archief voor Onderwijs is een online beeldbank die lesgevers audiovisueel materiaal aanbiedt van landelijke en regionale omroepen en van diverse cultuur- en erfgoedinstellingen. Omdat wij zowel het auteursrecht als afspraken met de rechthebbenden van het materiaal moeten respecteren, is dit een gesloten platform waarvan het aanbod enkel mag gebruikt worden ter illustratie bij het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Het Archief voor Onderwijs is in regel enkel toegankelijk voor onderwijspersoneel tewerkgesteld in door de Vlaamse overheid erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen. Dit wordt nagegaan aan de hand van het stamboeknummer of lerarenkaartnummer bij aanmaak van een account. Ook studenten in een Vlaamse lerarenopleiding krijgen als leerkrachten-in-wording toegang tot het platform.  

In het kader van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus, zal Het Archief voor Onderwijs bij uitzondering ook toegankelijk zijn voor leerlingen van het secundair onderwijs. Dit ter ondersteuning van afstandsleren, voor de duur van de schorsing van de lessen. 

Het auteursrecht blijft evenwel gelden. Wij moeten garanderen dat gebruikers van ons platform het aanbod inzetten voor onderwijsdoeleinden. De voorwaarden voor authenticatie van gebruikers blijven dus van kracht.

 

6. Waarom moeten mijn leerlingen toestemming geven voor het delen van hun gegevens?

 Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens. Op die datum is immers de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd, in de volledige Europese Unie, waaronder dus ook in België, in werking getreden. 

Dit betekent dat de AVG dient nageleefd te worden indien persoonsgegevens van leerlingen worden uitgewisseld. De AVG schenkt overigens specifieke aandacht aan minderjarigen. Volgens artikel 8 van de AVG moeten aanbieders van online informatiediensten (sociale media, websites en apps) die persoonsgegevens van minderjarigen verwerken, hiervoor toestemming vragen aan de ouders wanneer het kind jonger is dan 13 jaar (OF de middelbare schoolleeftijd niet heeft bereikt).  

In sommige scholen staat in het schoolreglement geschreven dat de leerlingengegevens kunnen uitgewisseld worden met platformen die dienen ter ondersteuning van het behalen van de leerdoelen. Ouders dienen voorafgaand aan de inschrijving in de school het schoolreglement te ondertekenen. Indien dit het geval is, dan mogen jullie de gegevens van leerlingen aanleveren zonder van eenieder eerst nogmaals de toestemming te vragen. Kijk dus zeker eens het schoolreglement na. 

Weet dat de school het schoolreglement steeds kan aanpassen, maar dat je dit dan wel opnieuw ter ondertekening moet voorleggen.

 

 

7. Waarom kan leerlingentoegang niet via Smartschool?

 De uitzonderlijke situatie ten gevolge van de corona-maatregelen vraagt een snelle omschakeling van ons platform om leerlingentoegang ter ondersteuning van afstandsleren te voorzien.  

We begrijpen de uitdaging voor scholen en leerkrachten in het verzamelen van de e-mailadressen heel goed. Idealiter is dergelijke toegang voorzien door middel van koppeling met bestaande leeromgevingen, zoals bijvoorbeeld Smartschool. Dit vergt echter technische ontwikkeling die niet zo snel gerealiseerd en voldoende getest kan worden.  

Via onze huidige aanpak maken we het toch mogelijk voor leerkrachten om hun lessen ook in tijden van afstandsleren te verrijken met het bronnenmateriaal op ons platform. Het is bovendien ook de methode die wij reeds hanteren om de toegang te voorzien voor studenten in de Vlaamse lerarenopleidingen.  

Graag geven wij nu alvast mee dat wij al aan het bouwen zijn aan een ‘leerlingenruimte’ op Het Archief voor Onderwijs. Deze leerlingenruimte is op dit ogenblik jammer genoeg niet voldoende ontwikkeld om een groot aantal eindgebruikers mee aan de slag te laten gaan. De leerlingenruimte zal pas later dit jaar - als onderdeel van de vernieuwde website - gelanceerd worden. In deze ontwikkeling zal dan wél aanmelding via Smartschool mogelijk zijn.

 

 

8. Waarom werd deze werkwijze voor leerlingentoegang gekozen?

De uitzonderlijke situatie ten gevolge van de corona-maatregelen vraagt een snelle omschakeling van ons platform om leerlingentoegang ter ondersteuning van afstandsleren te voorzien.  

We begrijpen de uitdaging voor scholen en leerkrachten in het verzamelen van de e-mailadressen heel goed. Idealiter is dergelijke toegang voorzien door middel van koppeling met bestaande leeromgevingen, zoals bijvoorbeeld Smartschool. Dit vergt echter technische ontwikkeling die niet zo snel gerealiseerd en voldoende getest kan worden.   

Via onze huidige aanpak maken we het toch mogelijk voor leerkrachten om hun lessen ook in tijden van afstandsleren te verrijken met het bronnenmateriaal op ons platform. Het is bovendien ook de methode die wij reeds hanteren om de toegang te voorzien voor studenten in de Vlaamse lerarenopleidingen.   

Het is niet voor ons niet mogelijk om het platform tijdelijk volledig open te stellen of downloads mogelijk te maken, dit omwille van de auteursrechten die rusten op het aangeboden audiovisueel materiaal. Wij beroepen ons immers op de onderwijsexceptie in de auteurswetgeving voor de ontsluiting van het materiaal. Indien wij het platform volledig openstellen, hebben wij geen zicht op welke gebruikers aan het audiovisueel materiaal kunnen en voor welke doeleinden het materiaal ingezet wordt.  

Daarnaast is ons platform (nog) niet voorzien op een grote toename in gebruik. Wij willen de performantie van onze website voor alle gebruikers blijven garanderen. Vandaar dat wij er noodgedwongen voor kiezen om de aanmaak van leerlingenaccounts te temporiseren en vraaggestuurd te werk te gaan.  

Tot slot is het noodzakelijk dat leerlingen hun toestemming geven tot het delen van hun gegevens omwille van de GDPR. Als leerkracht of school ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van elke leerling. Je kan altijd nagaan of in jullie schoolreglement is opgenomen dat deze gegevens mogen gedeeld worden in functie van het realiseren van leerdoelen. 

Graag geven wij nu alvast mee dat wij al aan het bouwen zijn aan een ‘leerlingenruimte’ op Het Archief voor Onderwijs. Deze leerlingenruimte is op dit ogenblik jammer genoeg niet voldoende ontwikkeld om een groot aantal eindgebruikers mee aan de slag te laten gaan. De leerlingenruimte zal pas later dit jaar - als onderdeel van de vernieuwde website - gelanceerd worden. In deze ontwikkeling zal dan wél aanmelding via Smartschool mogelijk zijn.  

 

Lees hier meer over Het Archief voor Onderwijs.

Een overzicht van alle toepassingen op ons platform vind je op de hulppagina. Leerlingen vinden op deze pagina meer informatie en enkele veelgestelde vragen.

 

Heb je zelf nog geen account? Maar er dan gratis een aan via deze link. Neem daarvoor je lerarenkaart- of stamboeknummer bij de hand.