Skip to main content

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

23 december, 2016

Voorwerp van deze voorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden bevatten de bepalingen die het gebruik regelen van de informatie en diensten op de beperkt toegankelijke websites van VIAA, inclusief afgeleide API’s en webdiensten op een ander hoofd- of subdomein.

Deze diensten worden aangeboden door het Vlaams Instituut voor Archivering vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sassevaarstraat 46, bus 209 en met KBO-nummer 0644.450.380, verder genoemd VIAA. E-mailadres: info@viaa.be

Het Archief voor Onderwijs is een website van VIAA die enkel ter beschikking staat van geregistreerde bezoekers. Registratie verloopt momenteel uitsluitend via VIAA. Door te registreren stemt de gebruiker van de site uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in met deze gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden kunnen ten allen tijde geraadpleegd worden via de website.

Artikels

1. Account

1.1 Het gebruik van Het Archief voor Onderwijs is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers en in zoverre het gebruik overeenstemt met de toegestane doeleinden. Door zich te registreren voor Het Archief voor Onderwijs garandeert de gebruiker dat hij/zij een volgens de op https://onderwijs.hetarchief.be/over-deze-site bepaalde criteria rechtmatige gebruiker is.

1.2 De gebruiker verzekert dat de gegevens die door hem/haar worden verstrekt vanaf de registratie, waarheidsgetrouw en exact zijn. Op de gebruiker berust onder andere de verplichting om elke wijziging met betrekking tot de gegevens die werden verstrekt bij de registratie te melden aan VIAA.

1.3 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen deze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

1.4 De gebruiker dient dan ook alle maatregelen te nemen om te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden zouden kunnen worden gebruikt (in het bijzonder personen die niet in aanmerking komen voor een geregistreerde account).

1.5 Op elk ogenblik kan de gebruiker zijn/haar account opzeggen. Een account kan via het profiel verwijderd worden oftewel door een e-mail te sturen naar support@viaa.be waarin de gebruiker zijn/haar naam en e-mailadres vermeldt, samen met de uitdrukkelijke melding dat hij/zij zijn/haar account wenst op te zeggen.

1.6 VIAA behoudt zich het recht voor om bij onrechtmatig gebruik, en nadat geen gevolg werd gegeven aan een aanmaning tot beëindigen van het onrechtmatig gebruik, een account voor onbepaalde duur te deactiveren. Wanneer VIAA het onrechtmatig gebruik als dermate zwaar ziet kan de gebruiker bovendien de toegang tot het platform worden ontzegd.

1.7 Onder onrechtmatig gebruik wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het plegen van inbreuken op het auteursrecht, het via de eigen account toegang verlenen aan onbevoegde gebruikers, het plaatsen van kwetsend of aanstootgevend materiaal, het op niet-toegestane wijze toegang (proberen) verkrijgen tot archiefmateriaal of andere datagegevens. (zie ook 2.2).

2. Bepalingen voor gebruik

2.1 Toegestaan gebruik

Het materiaal wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan rechtmatig geregistreerde gebruikers en dit binnen de met een login afgeschermde website https://onderwijs.hetarchief.be. Alleen hier mogen gebruikers de voor hun ter beschikking gestelde functionaliteit op Het Archief voor Onderwijs gebruiken om materiaal te zoeken, te bekijken en onder meer te organiseren door middel van persoonlijke collecties en afspeellijsten.

Het is leerkrachten bovendien toegestaan om materiaal vanop Het Archief voor Onderwijs te gebruiken door middel van projectie of schermweergave, op de hardware van de school en voorzover dit geschiedt ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

2.2 Niet toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan materiaal dat ter beschikking wordt gesteld op Het Archief voor Onderwijs te downloaden of op enig andere wijze te exporteren zodat dit materiaal op die manier buiten de afgeschermde omgeving van de website wordt gebracht en/of opgeslagen. Hieronder wordt ook verstaan het opnemen van mediastreams of het tijdelijk of permanent opslaan van archiefmateriaal op een opslagmedium.

Het is niet toegestaan om materiaal van Het Archief voor Onderwijs te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden, noch om via de eigen login toegang te bieden tot de afgeschermde omgeving van Het Archief voor Onderwijs aan derden. Het is eveneens niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor het geven van thuisvoorstellingen of voor amusementsdoeleinden.

Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot materiaal op enige andere wijze dan via de website dan wel door middel van sniffing, monitoring of hacking te trachten een toegang te forceren tot materiaal op een andere wijze dan via de door VIAA voorziene gebruikelijke ingangen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Archiefmateriaal en de metadata

VIAA is aanbieder maar geen rechthebbende van het materiaal dat wordt aangeboden op Het Archief voor Onderwijs. Het aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders is aangegeven.

Indien VIAA zou aangesproken worden inbreuken op het auteursrecht (zie boven) door de gebruiker, dan verbindt de gebruiker er zich toe om VIAA te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen haar zouden worden gesteld of voor alle schadevergoedingen waartoe zij zou worden veroordeeld.

3.2 Website en databank

De op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan VIAA of aan derden waarmee VIAA daaromtrent contractuele afspreken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie hiervan, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VIAA. De gebruiker verbindt er zich dan ook toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VIAA of deze rechthoudende derden.

3.3 Creaties van de gebruiker

Indien het gebruik van het Archief voor het Onderwijs op welke wijze of in welke vorm ook intellectuele eigendomsrechten zou doen ontstaan in hoofde van de gebruiker (zoals bijvoorbeeld het maken of contextualiseren van openbare collecties), dan verbindt de gebruiker er zich toe om deze intellectuele eigendomsrechten kosteloos en onherroepelijk over te dragen aan VIAA. Deze overdracht heeft betrekking op alle mogelijke exploitatiewijzen, geldt wereldwijd en dit voor de resterende duurtijd van het desbetreffende intellectueel eigendomsrecht.

De gebruiker verzaakt bovendien aan zijn recht op naamsvermelding en gaat bovendien akkoord dat VIAA deze intellectuele eigendomsrechten onder haar eigen naam mag exploiteren.

4. Verwijzingen en hyperlinks naar derden

Het Archief voor Onderwijs bevat hyperlinks naar website’s of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VIAA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

5. Technische voorwaarden en bepalingen

Het vlot en correct technisch functioneren van zowel de hardware als internettoegang valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. VIAA geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of het foutloos functioneren van Het Archief voor Onderwijs.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste inrichting van zijn/haar systemen. De relevante technische systeemeisen voor een juiste werking van Het Archief voor Onderwijs staan vermeld op https://onderwijs.hetarchief.be/over-deze-site.

Het Archief voor Onderwijs wordt ter beschikking gesteld als een platform in evolutie. Dat wil zeggen dat zowel de inhoud als de functionaliteit van de website onderhevig is aan wijzigingen; zowel qua inhoudelijk aanbod als de aangeboden functionaliteit worden geen waarborgen naar de toekomst geboden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

VIAA levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de site volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. VIAA is niet verplicht de informatie up to date te houden. VIAA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dan kan de beheerder van de site worden gecontacteerd.

VIAA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

VIAA kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is VIAA aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

7. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

7.1 Algemeen

VIAA hecht veel belang aan uw privacy en leeft dan ook de 'wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na', alsook de 'wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie'.

De verantwoordelijke voor de verwerking is VIAA. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Privacycommissie) wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

7.2 Welke gegevens verwerken we

Tijdens het aanmaken van een gebruikersaccount zullen u een aantal persoonsgegevens worden gevraagd. We verwerken namelijk de volgende persoonsgegevens: voornaam, naam, e-mailadres en de school of scholen waaraan de gebruiker verbonden is. Voor leerkrachten worden ook het stamboek- of lerarenkaartnummer, de gedoceerde vakken, en de leerjaren/graden waarin gedoceerd wordt gevraagd en bijgehouden.

Deze gegevens worden bewaard door VIAA zolang een gebruikersaccount bestaat.

7.3 Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens

VIAA verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: optimalisatie van de website, gebruiksstatistieken, marktonderzoek, administratie en beheer van gebruikers, toegangsverificatie van de gebruikers en informatie aan de gebruikers.

7.4 Rechten van de gebruiker

Conform de wet verwerking persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een recht op inzage en eventueel correctie van zijn/haar persoonsgegevens. Mits bewijs van zijn/haar identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijk, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VIAA op bovenstaand adres of via het e-mailadres support@viaa.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn/haar persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan de gebruiker het openbaar register consulteren bij de Privacycommissie.

7.5 Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. De website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De internetbrowser laat toe dat de gebruiker het gebruik van cookies verhindert, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van uw harde schrijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.

Daarnaast kan VIAA anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de website gekomen is, of waarlangs hij/zij die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

VIAA maakt tevens gebruik van Google Analytics.

8. Varia

VIAA behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de Gebruikersovereenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, aan te passen en te amenderen. De gewijzigde Gebruikersovereenkomst zal worden gepubliceerd op https://onderwijs.hetarchief.be/gebruikersvoorwaarden en zal automatisch van kracht worden na de publicatie ervan op deze url. Het in gebruik nemen van een account impliceert de kennisneming en aanvaarding van de gebruikersovereenkomst.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst tot gevolg.

Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden.

In geval van geschillen of betwisting omtrent de geldigheid of interpretatie van deze gebruikersvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Verdere informatie

Informatie over de algemene voorwaarden voor toegang tot en over het gebruik van Het Archief voor Onderwijs kunt u vinden op: https://onderwijs.hetarchief.be/gebruikersvoorwaarden en https://onderwijs.hetarchief.be/over-deze-site.

Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van materiaal die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u een mail sturen naar support@viaa.be (of naar de adresgegevens op www.viaa.be).

Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar support@viaa.be. Meer contactgegeven zijn te vinden op http://www.viaa.be/nl/contact.