Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

05 juni, 2018

Voorwerp van deze voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de bepalingen die het gebruik regelen van de informatie en diensten op de beperkt toegankelijke websites van VIAA, inclusief afgeleide API’s en webdiensten op een ander hoofd- of subdomein.

Deze diensten worden aangeboden door VIAA, Vlaams Instituut voor Archivering vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kleindokkaai 9a en met KBO-nummer 0644.450.380, verder genoemd VIAA. E-mailadres: info@viaa.be

Het Archief voor Onderwijs is een website van VIAA die enkel ter beschikking staat van geregistreerde bezoekers. Registratie verloopt momenteel uitsluitend via VIAA. Door te registreren stemt de gebruiker van de site uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde geraadpleegd worden via de website.

Artikels

1. Account

1.1 Het gebruik van Het Archief voor Onderwijs is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers en in zoverre het gebruik overeenstemt met de toegestane doeleinden. Door zich te registreren op Het Archief voor Onderwijs garandeert de gebruiker dat hij/zij een volgens de op https://onderwijs.hetarchief.be/faq bepaalde criteria rechtmatige gebruiker is.

1.2 De gebruiker verzekert dat de gegevens die door hem/haar worden verstrekt bij de registratie, waarheidsgetrouw en exact zijn. Op de gebruiker berust onder andere de verplichting om elke wijziging met betrekking tot de gegevens die werden verstrekt bij de registratie, te melden aan VIAA.

1.3 Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account, waaronder de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegangssleutels zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Bijgevolg kunnen deze niet worden overgedragen noch worden afgestaan aan derden.

1.4 De gebruiker dient dan ook alle maatregelen te nemen om te vermijden dat zijn/haar persoonlijk account door derden zou kunnen worden gebruikt (in het bijzonder personen die niet in aanmerking komen voor een geregistreerde account).

1.5 Op elk ogenblik kan de gebruiker zijn/haar account opzeggen. Een account kan verwijderd worden door een e-mail te sturen naar vragen@onderwijs.hetarchief.be waarin de gebruiker zijn/haar naam en e-mailadres vermeldt, samen met de uitdrukkelijke melding dat hij/zij zijn/haar account wenst op te zeggen.

1.6 VIAA behoudt zich het recht voor om bij onrechtmatig gebruik, en nadat geen gevolg werd gegeven aan een aanmaning tot beëindigen van het onrechtmatig gebruik, een account voor onbepaalde duur te deactiveren. Wanneer VIAA het onrechtmatig gebruik als dermate zwaar ziet, kan de gebruiker bovendien permanent de toegang tot het platform worden ontzegd.

1.7 Onder onrechtmatig gebruik wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het plegen van inbreuken op het auteursrecht, het via de eigen account toegang verlenen aan onbevoegde gebruikers, het plaatsen van kwetsend of aanstootgevend materiaal, het op niet-toegestane wijze toegang (proberen) verkrijgen tot archiefmateriaal of andere data. (zie ook 2.2).

2. Bepalingen voor gebruik

2.1 Toegestaan gebruik

Het materiaal wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan rechtmatig geregistreerde gebruikers en dit binnen de met een login afgeschermde website https://onderwijs.hetarchief.be. Alleen hier mogen gebruikers de aan hun ter beschikking gestelde functionaliteiten op Het Archief voor Onderwijs gebruiken om materiaal te zoeken, te bekijken en te organiseren door middel van persoonlijke collecties en afspeellijsten.

Het is leerkrachten die gebruiker zijn op het platform bovendien toegestaan om materiaal vanop Het Archief voor Onderwijs te gebruiken door middel van projectie of schermweergave, op de hardware van de school en voorzover dit geschiedt ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

2.2 Niet toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan materiaal dat ter beschikking wordt gesteld op Het Archief voor Onderwijs te downloaden of op enig andere wijze te exporteren zodat dit materiaal op die manier buiten de afgeschermde omgeving van de website wordt gebracht en/of opgeslagen. Hieronder wordt ook verstaan het opnemen van mediastreams of het tijdelijk of permanent opslaan van archiefmateriaal op een opslagmedium.

Het is niet toegestaan om materiaal van Het Archief voor Onderwijs te distribueren of ter beschikking te stellen aan derden, noch om via de eigen account aan derden toegang te bieden tot de afgeschermde omgeving van Het Archief voor Onderwijs. Het is eveneens niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor het geven van thuisvoorstellingen of voor amusementsdoeleinden.

Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot materiaal op enige andere wijze dan via de website dan wel door middel van sniffing, monitoring of hacking te trachten een toegang te forceren tot materiaal op een andere wijze dan via de door VIAA voorziene gebruikelijke ingangen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Archiefmateriaal en de metadata

VIAA is aanbieder maar geen rechthebbende van het materiaal dat wordt aangeboden op Het Archief voor Onderwijs. Het aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd, tenzij anders is aangegeven.

Indien VIAA zou aangesproken worden naar aanleiding van inbreuken op het auteursrecht (artikel 1.7 en 2.2) door de gebruiker, dan verbindt de gebruiker er zich toe om VIAA te vrijwaren voor alle vorderingen die tegen haar zouden worden gesteld of voor alle schadevergoedingen waartoe zij zou worden veroordeeld.

3.2 Website en databank

De op de website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan VIAA of aan derden waarmee VIAA daaromtrent contractuele afspreken heeft.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie hiervan, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VIAA. De gebruiker verbindt er zich dan ook toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van VIAA of deze rechthoudende derden.

3.3 Creaties van de gebruiker

Indien het gebruik van het Archief voor het Onderwijs op welke wijze of in welke vorm ook intellectuele eigendomsrechten zou doen ontstaan in hoofde van de gebruiker (zoals bijvoorbeeld het maken of contextualiseren van openbare collecties), dan verbindt de gebruiker er zich toe om deze intellectuele eigendomsrechten kosteloos en onherroepelijk over te dragen aan VIAA. Deze overdracht heeft betrekking op alle mogelijke exploitatiewijzen, geldt wereldwijd en dit voor de resterende duurtijd van het desbetreffende intellectueel eigendomsrecht.

De gebruiker verzaakt bovendien aan zijn recht op naamsvermelding en gaat er ook mee akkoord dat VIAA deze intellectuele eigendomsrechten onder zijn eigen naam mag exploiteren.

4. Verwijzingen en hyperlinks naar derden

Het Archief voor Onderwijs bevat hyperlinks naar website’s of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VIAA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

5. Technische voorwaarden en bepalingen

Het vlot en correct technisch functioneren van zowel de hardware als internettoegang valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. VIAA geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid of het foutloos functioneren van Het Archief voor Onderwijs.

Het Archief voor Onderwijs wordt ter beschikking gesteld als een platform in evolutie. Dat wil zeggen dat zowel de inhoud als de functionaliteiten van de website onderhevig is aan wijzigingen; zowel qua inhoudelijk aanbod als de aangeboden functionaliteiten worden geen waarborgen naar de toekomst geboden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

VIAA levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie op de site volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. VIAA is niet verplicht de informatie up to date te houden. VIAA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dan kan de beheerder van de site worden gecontacteerd via vragen@onderwijs.hetarchief.be.

VIAA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

VIAA kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is VIAA aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

7. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

7.1 Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

VIAA hecht veel belang aan jouw privacy en leeft dan ook de ‘Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van al die gegevens (GDPR of AVG) en andere toepasselijke wetsbepalingen na.

Wie de diensten van VIAA gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. VIAA heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden. Wij beschouwen de opgave van onjuiste of valse persoonsgegevens als een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker kan steeds alle informatie betreffende de garanties inzake de bescherming en verwerking van zijn/haar persoonsgegevens terugvinden in onze Privacyverklaring. De verantwoordelijke voor de verwerking is VIAA.

7.2 Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van je computer worden geplaatst. De website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De internetbrowser laat toe dat de gebruiker het gebruik van cookies verhindert, dat de gebruiker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de gebruiker de cookies nadien van je harde schrijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de internetbrowser.

Voor meer informatie raden wij de Gebruiker aan om onze Cookie Policy te raadplegen.

8. Varia

VIAA behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de Gebruiksovereenkomst, waaronder de algemene gebruiksvoorwaarden, aan te passen en te amenderen. VIAA zal de gebruiker op de hoogte brengen van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd op https://onderwijs.hetarchief.be/gebruikersvoorwaarden en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan op deze url. De gebruiker wordt zelf geacht de Gebruiksvoorwaarden op regelmatige tijdstippen door te nemen. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, moet de gebruiker dit melden aan VIAA en zal zijn/haar account gedesactiveerd worden. Tenzij de Gebruiker zich in de tussentijd opnieuw akkoord verklaart met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, wordt het account na 2 academiejaren samen met alle gegevens, bewaarde voorkeuren en gemaakte collecties op het Platform onherroepelijk verwijderd.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen in deze Gebruiksovereenkomst tot gevolg. In dergelijk geval heeft VIAA het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

In geval van geschillen of betwisting omtrent de geldigheid of interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Verdere informatie

Informatie over de algemene voorwaarden voor toegang tot en over het gebruik van Het Archief voor Onderwijs kan je vinden op: https://onderwijs.hetarchief.be/faq en https://onderwijs.hetarchief.be/over-deze-site.

Voor klachten en/of opmerkingen of om materiaal te signaleren dat inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kan je een mail sturen naar vragen@onderwijs.hetarchief.be (of naar de adresgegevens op www.viaa.be/nl/contact).

Ook voor tips, opmerkingen en overige informatie kan je mailen naar vragen@onderwijs.hetarchief.be